EUR | USD

Grand Farm: Ratkaisuja viljelijöiden kipupisteisiin teknologian avulla

Digi-Keyn kolmiosainen videosarja, Viljele maata eri tavalla, kuvailee niitä monia ongelmia ja kipupisteitä, joita huomispäivän viljelijät kohtaavat. Yksi sarjan toisessa videossa esitellyistä kumppaneista, Grand Farm, käsittelee näitä ongelmia syvällisemmin.

Grand Farm ‑aloitteen tarkoituksena on ratkaista maatalouden suurimpia ongelmia. Hankkeeseen kuuluu monenlaisia projekteja, kestävistä viljelytavoista aina maanviljelyn kannattavuuteen saakka. Grand Farm kokoaa yhteen pieniä ja suuria yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia sekä Yhdysvaltojen viranomaisia. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden maatila.

Grand Farmin keskiössä on kuitenkin itse viljelijä. Ellei Grand Farm pysty ratkaisemaan viljelijöiden nykyisiä oikeita ongelmia, koko hanke on vain ajanhukkaa.

Viljelijät ja alan ammattilaiset ovatkin kesän mittaan kokoontuneet Grand Farmin testikohteeseen keskustelemaan viljelijöiden kipupisteistä. Keskusteluissa tunnistettiin ja määriteltiin kymmeniä kipupisteitä, jotka vaihtelivat viljelykasvien ja maaperän hallinnasta datan visualisointiin ja autonomisiin järjestelmiin sekä edelleen tulevaisuuden maatilan hahmotteluun.

Grand Farm ‑hankkeessa pyritään kuvailemaan viljelijöiden nykyisiä kipupisteitä, jotta ala pystyisi ratkaisemaan ongelmia yhteistyössä.

Grand Farm ‑luvut

Ennen näiden ongelmien käsittelemistä syvemmin on tärkeää ymmärtää Grand Farmin tavoite. Grand Farmin ”käyttäjätarinan” luomisessa pyritään siirtymään kohti järjestelmäintegraatiota. Tällä tarkoitetaan autonomisten teknologioiden, esineiden internetin (Internet of Things, IoT) ja maatalouden digitalisaation välisiä yhteyksiä.

Tarkoituksena on toteuttaa tehokkaammin maatalouden toimintajaksot, jotka on jaettu kolmeen vaiheeseen:

 1. Viljelyä edeltävä vaihe: Tehokkaampien menetelmien tunnistaminen viljelykasvien valintaa, viljelyalueen valintaa ja luototuksen saatavuutta varten.
 2. Viljely- ja sadonkorjuuvaihe: Maaperän tehokas käyttö etenkin kylvämisen, kosteudenhallinnan, lannoituksen ja tuholaisten hallinnan kannalta.
 3. Sadonkorjuun jälkeinen loppuvaihe: Tuotteen markkinointi, kuljetus, pakkaaminen ja elintarvikkeiden käsittely vahvan, yhteisinnovointiin keskittyvän maatalousekosysteemin avulla.

Tarina on jaettu tässä Grand Farmin lukuihin. Kunkin kipupisteen kohdalla on kerrottu, mihin Grand Farmin lukuun se liittyy. Tällä kuvataan sitä, miten eri kokoiset yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja valtion viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia.

Maaperän ja viljelykasvien hallinta

Uusien viljelykasvien ottaminen tuotantoon, uudet käyttötarkoitukset maataloudessa – Aihe sisältää maaperästä huolehtimisen merkityksen ja viljelykasvin vaihtoon liittyvät vaihtoehtoiskustannukset.

Autonomiset järjestelmät

Maatilan töiden automatisointiin käytettävät työvälineet – Tämä aihe sisältää kaiken mahdollisen viljan elevaattorille kuljettamiseen käytettävistä autoista aina syvällisempää ymmärrystä tarjoaviin päätöksentekotyökaluihin.

Tietovuot

Datan kerääminen (mukaan lukien erilaisten teknologisten ratkaisujen lähtötilanteen olosuhteet, tietosuoja ja tietoturvallisuus) ja kyky muuttaa data tiedoksi ja syvälliseksi ymmärrykseksi viljelijän ja toimitusketjun käyttöön.

Tulevaisuuden maatilan suunnittelu

Tämä sisältää kestävät viljelymenetelmät ja suhtautumisen erilaisiin tilanhoitoperiaatteisiin. Muita tähän liittyviä konsepteja ovat esimerkiksi viljely palveluna sekä maatalousteknologia palveluna.

Ihmisten olosuhteiden kehittäminen

Vaikutukset maatilaan yhteydessä oleviin ihmisiin. Tämä sisältää kaikki ihmiset viljelijästä ja hänen lähiyhteisöstään maatalouden toimitusketjun työntekijöihin ja kuluttajaan. Me olemme kaikki loppujen lopuksi yhteydessä maatalouteen jollakin tavalla.

Kipupisteet

 • Investointien keskittyminen Piilaaksoon
  • Suuri osa maatalouteen ja viljelyteknologiaan liittyvistä pääomasijoituksista tehdään Piilaaksossa, jolloin loppukäyttäjä ja sijoittaja eivät ole yhteydessä toisiinsa. Maatalousyhteiskuntaan perustuvien yritysten kasvattaminen auttaa ymmärtämään viljelijöiden kipupisteitä paremmin.
   • Grand Farm ‑aihe: Tulevaisuuden maatilan suunnittelu
 • Tiedonsiirto sukupolvelta toiselle
  • Lähes 70 prosenttia Yhdysvaltojen viljelijöistä on yli 45-vuotiaita ja lähes 30 prosenttia yli 65-vuotiaita. Seuraavien kymmenen vuoden aikana täytyy pystyä siirtämään paljon tietoa sukupolvelta toiselle, jotta seuraava viljelijäsukupolvi voisi menestyä. Ongelmaa korostaa se, että parhaiden käytäntöjen jakaminen oli yleisempää edellisten sukupolvien viljelijöiden keskuudessa. Vierekkäisten tilojen viljelykäytännöistä voi kuitenkin aiheutua suurempiakin riitoja, koska yhden pellon valuma voi vaikuttaa toisen viljelijän viljelyksiin.
   • Grand Farm ‑aihe: Ihmisten olosuhteiden kehittäminen
 • Maan saatavuus ja tuottavuus
  • Kannattavuuden parantaminen edellyttää usein lisämaan vuokraamista. Koska maanomistus siirtyy usein suvussa sukupolvelta toiselle, ihmissuhteilla on suuri merkitys myös maanvuokrauksessa – viljelijä, jonka suku ei ole ollut maanviljelijöitä tai jonka suku ei omista maata, on muita heikommassa asemassa. Tätä kuvastaa se, että Yhdysvaltojen maatalousministeriön tutkimuksen mukaan Yhdysvaltojen yhtenäisellä 48 osavaltion maa-alueella noin 39 prosenttia 3,7 miljoonasta peltoneliökilometristä on vuokrattua.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Järjestelmien integrointi
  • Maatalousteknologian ekosysteemi on vahva, mutta järjestelmien integroinnissa on vielä paljon tehtävää. Viljelijä saattaa käyttää erilaisiin tehtäviin vaikkapa 20:tä erillistä ohjelmistoa, mutta niitä ei pysty integroimaan kokonaisuudeksi. Taustasyynä on se, että maatalousteknologian yritykset ovat usein pienyrityksiä, joilla ei ole tarvittavaa pääomaa tai resursseja kunnolliseen integrointiin suurempien yritysten järjestelmiin. Alan suuremmat toimijat puolestaan suhtautuvat nihkeästi muiden ohjelmistoyritysten integrointitavoitteisiin.
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Riskinarvioinnin heikkoudet
  • Riskinarviointiin liittyy monimutkaisia muuttujia, joiden ymmärtäminen edellyttää oikeastaan vuosikausien viljelytaustaan perustuvaa asiantuntemusta. Viljelijöiden onkin vaikea investoida uusiin mahdollisuuksiin, koska tuntemattomia tekijöitä on niin paljon. Riskinarvioinnissa on loppujen lopuksi kyse vaikutuksista ja kannattavuudesta. Kysymys kuuluukin: miten riskinarvioinnista voidaan tehdä niin yksinkertaista, että viljelijät voivat suunnitella ja ottaa uusia riskejä hallitusti?
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Viljelykäytäntöjen sirpaleisuus
  • Maatilat ovat olleet historiallisesti yksi suuri ekosysteemi, jossa on korjattu ja kasvatettu lukuisia kasvilajeja. Viljelijä voi viljellä esimerkiksi maissia, soijapapuja ja muita kasveja sekä kasvattaa sikoja. Maatilat erikoistuvat kuitenkin nykyään yhä pidemmälle, ja ekosysteemin sisäiset yhteydet ovat hävinneet. Maatilojen hallintateknologiat sirpaloituvat edelleen tekniikan kehityksen myötä, mikä tekee asioista monimutkaisempia. Erilaisten työkalujen oppimiseen kuluu paljon aikaa, mikä heikentää viljelyn tehokkuutta.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Vuodenaikojen heikko ennustettavuus
  • Vuodenaikojen heikko ennustettavuus ei ole mitenkään uusi ongelma. Uusien tilanhoitokäytäntöjen kehittyessä yhteys käynnissä olevan tutkimuksen ja viljelijöiden välillä on kuitenkin katkennut ja luottamus heikentynyt. Uudet tilanhoitotekniikat perustuvat usein parhaisiin mahdollisiin olosuhteisiin, mukaan lukien suotuisimpiin sääoloihin, joita ei todellisuudessa useinkaan ole edes olemassa. Ilmastonmuutos vaikeuttaa tätä ongelmaa entisestään.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Maaperän terveydettä koskeva taloustiede
  • Monet maaperän kunnon kannalta hyvät käytännöt eivät ole taloudellisesti järkeviä, eikä säännöksillä ohjata noudattamaan parhaita käytäntöjä. Monet hyvät viljelykäytännöt ovat itse asiassa ristiriidassa määräysten kanssa. Maaperän kunnosta huolehtiminen, säännökset ja kannattavuus pitäisi saada kytkeytymään toisiinsa paremmin.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Jäljitettävyyden puute
  • Kuluttajat haluavat yhä useammin tietää, mistä heidän ruokansa on peräisin. Täydellinen jäljitettävyys edellyttää maataloudessa kuitenkin viljelijöille suunnattuja taloudellisia kannusteita. Etenkin jäljitettävyyden varmistaminen vaatii viljelijältä lisäresursseja ja monimutkaistaa prosesseja. Vertikaalinen viljely on myös yleistymässä. Tämä viljelytapa voi parantaa tilojen kannattavuutta.
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Läpinäkyvä hinnoittelu
  • Maatalouden hinnoittelurakenteet voivat olla hyvin monimutkaisia ja niitä voidaan piilotella tarkoituksella. Lisäksi osa hinnoista (esim. siementen hinnat) ovat läpinäkyviä, kun taas joidenkin muiden tuotteiden (esim. kemikaalien) hintojen selvittäminen vaatii keskusteluja useiden myyntiedustajien kanssa. Jopa osuuskunnat ja yhteisrahoitusjärjestöt kokivat hinnoittelurakenteiden selvittämisen hankalaksi. Jos kustannuksista ole selvää käsitystä, suunnittelu on hyvin vaikeaa.
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Kompleksiset järjestelmät
  • Monet viljelijät tukeutuvat tilanhoidossa yksinkertaisiin laskentataulukoihin, jotka sisältävät usein vain perustason tietoja. Maatiladatan visualisointiteknologioiden kehittyessä tiedot esitetään hyvin monimutkaisessa muodossa, ja ohjelmistot tarjoavat usein paljon enemmän tietoja kuin mitä viljelijä todellisuudessa tarvitsee. Maatilaohjelmistojen kehittäjien pitäisi keskittyä helppokäyttöisyyteen ja todellisten ongelmien ratkaisemiseen, sillä viljelijät eivät ota uusia teknologioita käyttöön, ellei niiden arvoa ole osoitettu selvästi.
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Asianmukaisten viljelymenetelmien hajanaisuus
  • Viljelijöiden keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä asianmukaisista viljelymenetelmistä. Esimerkiksi kahdella vierekkäisellä maatilalla voidaan käyttää toisistaan dramaattisesti eroavia viljelytekniikoita. Tilannetta vaikeuttaa se, ettei oman maatilan kannalta järkevien ratkaisujen selvittämiseen ole selkeää tai luotettavaa resurssia. Viljelijät eivät tiedä vaihtoehtoiskustannuksiaan, parasta aikaa tiettyjen tekniikoiden käytölle ja niin edelleen.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Uusien viljelykasvien ottaminen viljelyyn
  • Uuden viljelykasvin ottaminen viljelyyn on viljelijälle riskialtista puuhaa. Kun hampun viljelystä tuli laillista Pohjois-Dakotassa, viljelijät eivät ymmärtäneet, mitä työkaluja tämän uuden lajin istutukseen, korjaamiseen ja käsittelyyn oli tarjolla. Useimmat viljelijät joko istuttivat hamppua ja tekivät tappiota tai jättivät hampun kokonaan istuttamatta, koska prosessi oli heille epäselvä. Tiedon läpinäkyvyys on tärkeää otettaessa uusia lajeja viljelyyn (esim. mistä sopimukset tulevat, kuka ostaa hampunsiemeniä ja hamppuöljyä, mistä tietää, onko viljely kannattavaa?).
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Maaperän eroosio
  • Maaperän eroosio on erittäin monimutkainen aihe, joka vaihtelee alueelta toiselle. Viljelijät eivät tiedä, mistä he saisivat omia peltojaan koskevia paikkansapitäviä tietoja. Käytettävissä on useita eri järjestelmiä ja ohjelmistoja, mutta datan ymmärtäminen on usein haastavaa.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Liian monet maatalousteknologian yritykset laajentuvat oman vahvuusalueensa ulkopuolelle
  • Useimmat pienyritykset perustetaan, koska niiden perustaja tuntee tietyn ongelman perusteellisesti ja suhtautuu asiaan innostuneesti. Sen jälkeen perustaja tuo uuden tuotteen markkinoille menestyksekkäästi. Kun yritys alkaa laajentua ja vallata markkinaosuutta omalla markkinasektorillaan, se kohdistaa usein huomionsa ongelmiin, joista sillä ei ole asiantuntemusta. Tämän seurauksena käyttäjät turhautuvat ja ongelma jää ratkaisematta.
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Tuotteiden käyttöönotto hyvin hidasta
  • Tuotantomenetelmien käyttöönotto on vaikeaa monilla sektoreilla. Maataloudessa uuden teknologian käyttöönottoa vaikeuttavat lisäksi laitteiden korkea hinta ja sen vaikutukset lukuisiin tilanhoitoon liittyviin osatekijöihin. Tämä johtaa ongelmiin maatalousteknologian lisääntyessä. Miten viljelijöitä ja alaa kannustetaan ottamaan uusia ratkaisuja käyttöön nopeammin?
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot
 • Maatilan laitteille on vaikea löytää käyttäjiä
  • Pätevien työntekijöiden löytäminen on yhä haastavampaa maaltamuuton jatkuessa. Monet töistä eivät vaadi erityistä koulutusta (kuorma-auton ajaminen, maatilan työt jne.), mutta yhteisössä ei yksinkertaisesti ole riittävästi työntekijöitä. Koneet käyvät yhä monimutkaisemmiksi ja niiden käyttö vaatii teknistä asiantuntemusta, mikä vaikeuttaa ongelmaa entisestään. Koneiden käyttökoulutusta ei ole saatavana riittävästi.
   • Grand Farm ‑aihe: Tulevaisuuden maatilan suunnittelu
 • Peltojen täsmällinen kartoitus
  • Autonomisten järjestelmien ja ajoneuvojen käyttö edellyttää täsmällistä digitaalista karttadataa. Vaikka saatavana on paljon erilaisia kartoitusohjelmistoja, monien peltojen kartoitus on yhä puutteellista, mikä on ongelmallista autonomisten järjestelmien käytön kannalta.
   • Grand Farm ‑aihe: Autonomiset järjestelmät
 • Kestävien käytäntöjen kannustaminen
  • Maaomistajilla on kannuste kestävien viljelykäytäntöjen edistämiseen, koska he voivat niiden avulla varmistaa maan pysymisen kannattavana ja kukoistavana seuraavien sukupolvien käyttöön. Useimmat viljelijät eivät kuitenkaan omista peltojaan, joten heillä ei ole samankaltaista kannustetta kestävien käytäntöjen käyttöön. Viljelijä saattaa viljellä maata vaikkapa vain viiden vuoden ajan. Jos viljelijä tietää, että hänen perheensä viljelee peltoja seuraavat sata vuotta, hän saattaa päättää käyttää muunlaisia viljelymenetelmiä.
   • Grand Farm ‑aihe: Maaperän ja viljelykasvien hallinta
 • Innovointihalukkuus
  • Nykyiset kauppasodista, koronaviruspandemiasta ja muista markkinatekijöistä johtuvat talouskriisit vaikuttavat viljelijöiden halukkuuteen toteuttaa uusia aloitteita. Viljelijöillä on huomattavasti vähemmän liikkumavaraa uusien tuotteiden tai menetelmien kokeilua varten. Riskinottokyky ja ‑halukkuus ovat paljon vähäisempiä taloudellisesti haastavina aikoina.
   • Grand Farm ‑aihe: Tulevaisuuden maatilan suunnittelu
 • Rahoitusmallit
  • Yhdysvalloissa monet maatilalainat ovat vuosikohtaisia. Viljelijöiden onkin vaikea kokeilla uutta ohjelmistoa, laitteita tai menetelmiä, koska tuoton saaminen sijoituksesta voi kestää useita vuosia. Viljelijät joutuvat lainoitusrakenteen vuoksi keskittymään välittömän voiton tuottamiseen.
   • Grand Farm ‑aihe: Tulevaisuuden maatilan suunnittelu
 • Vertikaaliselle viljelylle on vaikea saada rahoitusta
  • Monet pankit suhtautuvat epäluuloisesti vertikaalisen viljelyn toimivuuteen ja kannattavuuteen, joten sille on vaikea saada rahoitusta. Alan kasvua rajoittaa myös vertikaalisen viljelyn erittäin korkea aloituskynnys.
   • Grand Farm ‑aihe: Tulevaisuuden maatilan suunnittelu
 • Uudella teknologialla saavutettavan tuoton epäselvyys
  • Tiettyjen laitteiden, kuten uuden leikkuupuimurin, hankintakustannukset on helppo perustella, kun taas joillakin muilla investoinneilla saavutettavaa välitöntä tuottoa on vaikea hahmottaa. Viljelijöiden keskittyminen kannattavuuteen vaikeuttaa uuteen teknologiaan innovointia.
   • Grand Farm ‑aihe: Tietovuot

Tietoa Grand Farmista

Emerging Prairie ‑järjestön Grand Farm ‑aloitteessa hyödynnetään alueen viljely- ja teknologiateollisuuteen liittyvää potentiaalia ja kokemusta. Grand Farm ‑aloite nopeuttaa tulevaisuuden maatiloilla käytettävän teknologian tutkimusta ja innovointia ja vaikuttaa Pohjois-Dakotaan, Yhdysvaltoihin ja koko maailmaan ratkaisemalla maanviljelyn haasteita ja kehittämällä uusia mahdollisuuksia.

Grand Farm ‑aloite on suunniteltu kannustamaan yrityksiä, organisaatioita ja tutkijoita yhteistyöhön tulevaisuuden maatilan kehittämiseksi. Uskomme, että tämä ratkaisee viljelijöiden kannalta kriittisiä ongelmia kaikkialla maailmassa.

Lue lisää osoitteesta grandfarm.com

Tietoja kirjoittajasta

Image of Andrew Jason

Andrew'n koko ammattiura on syntynyt rakkaudesta Fargoon. Lähes yhdeksän Spotlightissa viettämänsä vuoden aikana Andrew nousi palkattomasta harjoittelijasta toimitusjohtajaksi ja valvoi kymmenkunnan lahjakkaan työntekijän tiimiä kertoessaan Fargo-Moorheadin kasvutarinaa. Noina ammatillisina vuosina Andrew tutustui Emerging Prairien tekemään työhön. Häntä innostaa mahdollisuus jatkaa Fargon kasvattamista ja saada Fargolle kansallista tunnustusta yrittäjyysekosysteemistä ja maailmanlaajuisten maatalousongelmien ratkaisemisesta. Vapaa-aikanaan hän vaeltaa vaimonsa, tyttärensä ja koiransa kanssa, nauttii olutta panimoissa, soittaa pianoa tai laskee päiviä seuraavaan matkaan.

More posts by Andrew Jason